Algemene Voorwaarden

 

Moborepair Nederland te Heerhugowaard


Versie geldig vanaf: 01-11-2021

 

Artikel 1 Definities
1.1.
 Moborepairnederland, statutair gevestigd te Heerhugowaard en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82883408
1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Moborepairnederland een opdracht heeft verstrekt tot
het verrichten van Diensten.
1.3. Diensten: alle activiteiten die Moborepairnederland uitvoert in opdracht van de Klant. Hieronder valt
zeker te verstaan doch niet uitsluitend: reparatie en data herstel van draagbare muziek- en mediaspelers, mobiele telefoons en andere draagbare multimedia apparaten zoals tablets alsmede eventuele andere werkzaamheden die Moborepairnederland uitvoert voor de Klant.
1.4. Apparaten: de door de Klant geleverde in artikel 1.3. gedefinieerde apparatuur in
opdracht van door Moborepairnederland te verrichten diensten;
1.5. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als
hierna opgenomen.
1.6. In deze algemene voorwaarden kan het woord schriftelijk ook worden aangemerkt
schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan email communicatie en gefaxte documenten.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van
Moborepairnederland en tevens alle overeenkomsten die Moborepairnederland aangaat met haar Klant.
2.2 De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan
met Moborepairnederland.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Moborepairnederland en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Tarieven
3.1
 Voor het verrichten van Diensten hanteert Moborepairnederland de op de website van Moborepairnederland gepubliceerde tarieven, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen tussen de Klant en Moborepairnederland.

3.2 Moborepairnederland rekent geen onderzoekskosten voor het onderzoek aan toestellen tenzij anders
overeengekomen. Deze onderzoekskosten staan op de website van Moborepairnederland gepubliceerd in de reparatie rubrieken. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer een toestel hersteld kan worden en er een akkoord door Klant aan Moborepairnederland wordt gegeven om de reparatie uit te voeren.
3.3 Moborepairnederland zal de Klant voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst een schatting
geven van de te maken uren. Deze schatting is indicatief en kan hoger of lager uitvallen.
3.4 Indien Moborepairnederland een offerte uitvaardigt, zijn deze vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders
aangegeven.
3.5 Offertes van Moborepairnederland zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen
termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de Algemene voorwaarden reparatie Moborepairnederland, Schagen, versie geldig vanaf: 27-02-2015 –
offerte is uitgebracht.
3.6 Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag de door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Moborepairnederland het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

Artikel 4 Overeenkomst en meerwerk
4.1 
Een overeenkomst tussen Moborepairnederland en de Klant komt tot stand nadat de Klant een door
Moborepairnederland uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.
4.2 Indien Moborepairnederland, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging
onbekend, meerwerk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, Moborepairnederland gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan Klant in rekening te brengen. Indien Klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Moborepairnederland in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Klant gehouden is het tot dusver door Moborepairnederland uitgevoerde werk te vergoeden.
4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Klant en Moborepairnederland zijn
pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4.4 Indien de Klant een overeenkomst met Moborepairnederland wenst te ontbinden of annuleren komt
hem dit recht enkel toe indien hij Moborepairnederland geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte
werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

Artikel 5 Rechten en verplichtingen voor Moborepairnederland
5.1 Moborepairnederland garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd
onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Klant over de geleverde Diensten dient Moborepairnederland
met Klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.3 Moborepairnederland heeft het recht derden te betrekken of in te schakelen bij de uitvoering van
diensten.
5.4 Moborepairnederland zal in het kader van de overeenkomst alle voorzorgsmaatregelen nemen ter
bescherming van de belangen van de Klant. De Klant zal zonder toestemming van
Moborepairnederland aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Moborepairnederland, zijn werkwijze
en dergelijke.
Artikel 6 Rechten en verplichtingen voor de Klant
6.1
 De Klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde
bepalingen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is.
6.2 De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Moborepairnederland aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Moborepairnederland worden verstrekt. Pas nadat de gegevens compleet zijn, gaat de gegarandeerde reparatie doorlooptijd van start.
6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 en 7.5 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan Moborepairnederland zijn verstrekt, heeft Moborepairnederland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.
6.4 Bij klachten over de door Moborepairnederland geleverde Diensten dient de Klant deze klachten
schriftelijk kenbaar te maken aan Moborepairnederland binnen veertien (14) dagen na levering van de
Dienst. De Klant vrijwaart Moborepairnederland 3 maanden na levering van alle juridische claims naar
aanleiding van geleverde Diensten.
6.5 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.5.1`De in lid 6.5 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.5.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.5.3 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 7 Reparatie en garantie
7.1. Moborepairnederland geeft een garantie van 3 maanden op door Moborepairnederland uitgevoerde reparaties
en van 3 maanden op de bij de reparatie gemonteerde onderdelen, tenzij anders op de
website van Moborepairnederland staat vermeld.
7.2. De Klant kan aanspraak maken op de garantieregeling indien de apparatuur na
reparatie niet blijkt te functioneren.
7.3. Reparaties aan toestellen met vochtschade vallen buiten elke vorm van garantie.
7.4. Op het vervangen van accu’s wordt geen garantie verleend, noch worden de vervangen accu’s bij eventueel defect binnen de standaard garantieperiode in artikel 7.1 door Moborepairnederland teruggenomen.
7.5. De Klant verplicht zich tot het meeleveren van screenlock codes en wachtwoorden om
de functionaliteit van geleverde apparatuur te kunnen testen Moborepairnederland is niet
verantwoordelijk voor vertragingen ten gevolge van het niet meeleveren van
voornoemde codes en wachtwoorden.
7.6. Moborepairnederland behoudt zich het recht voor om geleverde apparatuur naar de oorspronkelijke
fabrieksinstellingen terug te zetten.
7.7. Moborepairnederland is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van datagegevens.

Artikel 8. Conformiteit
8.1. Moborepairnederland zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte
overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Klant en Moborepairnederland in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
8.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.1, zullen de kosten voor het meerwerk als
bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Moborepairnederland worden
gefactureerd aan de Klant, tenzij de Klant naar inziens van Moborepairnederland aannemelijk kan
maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering
van de overeenkomst aan de kant van Moborepairnederland.
8.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Moborepairnederland te leveren
Diensten en/of Producten voor rekening komt van Moborepairnederland, heeft de Klant geen recht op
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in
deze voorwaarden.

Artikel 9. Betaling
9.1.
 Indien Moborepairnederland de overeenkomst naar behoren heeft uitgevoerd, dient de Klant het
verschuldigde bedrag direct aan Moborepairnederland te betalen op het moment dat de Klant de hem
toebehorende zaken komt afhalen, of de klant een melding heeft ontvangen dat de betaling voldaan moet worden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen Moborepairnederland en de Klant.
9.2. Mocht in afwijking van hetgeen bepaald in artikel 9.1 een nadere betalingstermijn worden opgegeven door Moborepairnederland is het onderstaande van toepassing.
9.3. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van rechtswege
in verzuim zonder dat en nadere ingebrekestelling nodig is.
9.4. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd
met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Moborepairnederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de
Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2. Moborepairnederland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Moborepairnederland gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
10.3. Moborepairnederland is niet verantwoordelijk voor de schade aan de apparatuur in artikel 1.4 voortkomend uit overmachtssituaties waaronder wordt verstaan situaties zoals brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage en dergelijke.
10.4. Moborepairnederland is gehouden aan een adequate verzekeringsdekking ter minimalisering van
eventuele schade als omschreven in artikel 10.3. De door de verzekering aan Moborepairnederland uit
te keren schadevergoeding zal pro rato aan de klant in finale kwijting worden vergoed. In geval van totaalverlies zal de vergoeding gebaseerd zijn op de dagwaarde van de apparatuur in kwestie, met een maximum van €400,00. In geen geval levert Moborepairnederland vervangende apparatuur.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1.
 Iedere overeenkomst tussen Moborepairnederland en de Klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Moborepairnederland kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld
voor niet behaalde resultaten.
11.2. Inspanning, dienstverlening en aansprakelijkheid vangen aan bij ontvangst ten kantore
van Moborepairnederland en eindigen op het moment dat de apparatuur in artikel 1.4 wordt overgedragen aan de klant of expediteur ten kantore van Moborepairnederland.
11.3. Indien Moborepairnederland onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch aansprakelijk wordt
gesteld, is iedere aansprakelijkheid van Moborepairnederland beperkt tot maximaal de factuurwaarde
van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4. In aanvulling op artikel 11.3 is Moborepairnederland dan alleen aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
11.4.1 de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
11.4.2 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Moborepairnederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Moborepairnederland toegerekend kunnen worden;
11.4.3 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.5. Moborepairnederland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door
het gebruik van door Moborepairnederland geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van
situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Moborepairnederland.
11.6. Moborepairnederland is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 12 Toepasselijk recht
12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Moborepairnederland partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht
van toepassing.
12.2. De Klant en Moborepairnederland zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
© Copyright 2021 Moborepairnederland B.V.

 

 

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.